Transporta nozares terminoloģija

Esam apkopojuši transporta nozares terminoloģiju ar kuriem ikdienā var nākties saskarties, veicot ar kravu pārvadājumiem saistītus darbus.

All in – ”Viss iekļauts” nozīmē, ka transportēšanas frakta cena iekļauj sevī visas papildizmaksas, kas ir saistītas ar kravas pārvadājumu.

 

ATA  (actual time of arrival) – Faktiskais pienākšanas laiks

 

ATD  (actual time of departure) – Faktiskais nosūtīšanas laiks

 

BAF (Bunker Adjustment Factor) – Mainīgā degvielas piemaksa pie kravas frakta, kas atkarīga no degvielas cenu svārstībām starptautiskajā tirgū.

 

B/G (Bonded goods) – krava, kas atrodas muitas noliktavā un nav izgājusi muitošanas procesu.

 

Bonded warehouse – preču noliktava jeb muitas noliktava vai īslaicīgās glabāšanas noliktava, kas atrodas muitas dienesta pārraudzībā un kurā tiek uzglabātas kravas, kuras nav apliktas ar valsts nodokļiem.

 

Booking note – pārvadājuma rezervācijas iesniegums, kas tiek izmantots, lai veiktu nepieciešamās vietas un taras rezervāciju. Informācija, kas ir norādīta iesniegumā nav uztverama par pamatinformāciju ar ko aizpildīt konosamentu. Rezervācijas pārvadājuma iesniedzējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pareizību, kravas gatavību un transporta pieejamību nepieciešamās kravas transportēšanai.

 

Bulk cargo (blk) – beramās kravas

 

Break bulk – kravas partijas transportēšana, neizmantojot konteineri.

 

CBM – kubikmetrs.

 

CMR – Starptautisks kravas pavaddokuments sauszemes pārvadājumiem. CMR pavadzīme ir pārvadājuma līgums un preču pārvadājuma dokuments. Atbilstoši Civillikuma 2330.pantam ar pārvadājuma līgumu pārvadātājs uzņemas nosūtītāja nodotās lietas pārvest par atrunāto maksu no vienas vietas uz norādīto piegādes vietu, nododot tās adresātam. CMR konvencijas 5.pants nosaka, ka CMR pavadzīmi paraksta nosūtītājs un pārvadātajs.

 

.CNEE– (Consignee) – saņēmējs jeb persona, kurai tiek nodota krava noteiktajā vietā.

 

CUT OF TIME – kravas ievešanas kontrollaiks terminālī un nepieciešamās dokumentācijas noformēšana uz noteikto reisu.

 

Consolidation – konsolidācija. Lai apstrādātu efektīvi lielu apjomu nelielu sūtījumu un šis process būtu izmaksu ziņā konkurētspējīgs, transporta uzņēmums veic sekojošu procesu – mazās kravas tiek paņemtas no nosūtītājiem, nogādātas noteiktā vietā un jau no attiecīgās noliktavas tiek visas kravas vienlaicīgi izsūtītas tālāk attiecīgajam kurjeram vai pārvadātājam, tādējādi, izvairoties no katra mazā sūtījuma atsevišķas sūtīšanas. Visi daudzie sūtījumi gala rezultātā tiek vesti vienā piegājienā ar vienu dokumentu (HAWB), tādējādi nodrošinot vieglāku kravu izsekojamību.

 

Customs – muita. Valsts iestāde, kuras pārraudzībā ir nodokļu iekasēšana, veicot importa un eksporta kravu pārvadājumus.

 

Customs Clearance – atmuitošanas process. Atmuitošana ietver sevī visus nepieciešamos procesus, lai krava tiktu atmuitota, kā piemēram – importa licences vai atļaujas klātbūtnes pārbaudīšana, nodokļu nomaksa, atbilstības sertifikātu uzrādīšana, izcelsmes, kvalitātes sertifikātu un citu dokumentu atbilstības pārbaudīšana, kā arī atmuitošanas process var ietvert vēl daudzas citas darbības, ko attiecīgi nosaka attiecīgā iestāde.

 

Customs Broker – muitas brokeris. Valsts iestādes licencēta privātpersona vai uzņēmums, kas ir tiesīgs nodarboties ar atmuitošanas procesu un veikt importa/eksporta kravu muitošanu.

 

Demurrage – dīkstāve. Laiks ostā, kas veidojas kuģim stāvot dīkstāvē dēļ kraušanās darbu aizkavēšanās. Parasti kuģa kraušanai tiek atvēlēts noteikts stundu skaits, par kurām nav jāveic apmaksa, savukārt brīdī, kad konteineru kraušanas laiks pārsniedz noteikto bezmaksas stundu limitu, par katru pārsniegto stundu tiek aprēķināta soda nauda. Soda naudu par radušos dīkstāvi maksā ostas īpašnieks.

 

DOOR to Door – Piegāde no durvīm līdz durvīm. Transportēšanas nosacījumi, kas ir attiecināmi uz kravas nosūtīšanu/piegādi un nosaka to, ka ekspeditors uzņemas par pienākumu organizēt transportēšanu no/līdz nosūtītāja/saņēmēja durvīm/noliktavai. Dotajās transportēšanas izmaksās jau ir iekļautas pilnās servisa izmaksas. Klientam vai nosūtītājam šajā gadījumā nav atsevišķi jāpiesaka vai jāorganizē kravas paņemšana/piegāde no/līdz durvīm.

 

Drop-off Charge – Noteiktajam pārvedumam paredzēto konteineru savākšana to atgriešanai, ja pārvadājuma konosamentā ir norādīta cita adrese nekā esošā.

 

Drawback – Ievedmuitas atmaksa jeb maksājamais nodoklis. Muitas nodokļu atmaksāšana tiek izmantota situācijā, kad preces un materiāli par kuriem ir samaksāta ievedmuita, vēlāk tiek eksportēti. Šādu maksājumu pilnvarojošu dokumentu dažkārt sauc arī par muitas parādzīmi.

 

Dangerous Goods – preces, kas ir klasificētas kā bīstamas, balstoties uz to īpašībām un pazīmēm, un kuras var darīt apdraudējumu apkārtējai videi. Apvienoto Nāciju Organizācija ir izstrādājusi bīstamības kritērijus pēc kuriem tiek atbilstoši klasificētas bīstamās kravas. Veicot šādu kravu transportēšanu ir jāievēro bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi, jo tos neievērojot var tikt radīts kaitējums cilvēka dzīvībai un veselībai, kā arī var tikt radīti postījumi apkārtējai videi.

 

Duty – Nodoklis. Nodoklis tiek piemērots importa sūtījumiem atbilstošās valsts muitas iestādē. Nodokļa apmērs ir atkarīgs no preču vērtības, kā arī no daudziem citiem faktoriem, kā piemēram, svars vai daudzums (uz šiem faktoriem var tikt attiecināts speciāls nodoklis).

 

Delivery Instructions – Piegādes instrukcijas. Instrukcijas sniedz konkrētu informāciju iekšzemes pārvadātājam, lai veiktu kravas piegādi uz ostu vai tvaikoņu līniju. Delivery Instructions nejaukt ar Delivery Order, kas tiek izmantots importa kravu pārvadājumos.

 

EDI (Electronic data interchange) – Elektroniskā informācijas apmaiņa. Elektroniskā datu apmaiņa nodrošina standarta biznesa dokumentu apmaiņu elektroniskā formātā starp biznesa partneriem. EDI aizstāj pastu, faksu un e-pastu.

 

FCL (full container load) – pilna konteinera iekraušana no viena nosūtītāja puses, kā arī kravas pilnā konteinera saņēmējs ir viens adresāts. Konteinera iekraušanas un izkraušanas riski ir attiecināmi uz vienu nosūtītāju un vienu saņēmēju.

 

Freight collect – transportēšanas frakts tiek apmaksāts no saņēmēja puses.

 

Freight prepaid – transportēšanas frakts tiek apmaksāts no nosūtītāja puses.

 

FTL (full truck/trailer load) – pilnas mašīnas/piekabes transportēšanas organizēšana. Veicot transporta pasūtījumu, klients norāda, ka viņam ir vajadzīga visa mašīna, kurā tiks iekrauta krava, kas aizņem visu mašīnu.

 

General Cargo – ģenerālā krava, kuru ir iespējams saskaitīt, t.i. – krava, kas ir iepakota tarā vai gabalkrava, tai skaitā kastes, maisi, mucas, ķīpa, konteineri u.c.

 

GRI (General Rate Increases) – Papildus piemaksa pie bāzes frakta, kas tiek piemērota atbilstoši jūras līniju politikai un ir vienreizējs pasākums noteiktā periodā, kā arī šo terminu raksturo sezonāls raksturs.

 

GST (Goods and Service Tax) – Preču un pakalpojuma pārdošanas nodoklis (PVN), kas tiek piemērots importa kravām, vairāk pazīstams kā CIF vērtība. GST tiek aprēķināts sekojoši: (Preces iepirkuma cena + nodokļi + apdrošināšana + transporta izmaksas) x GST

 

Harmonised System (HS) – Preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēma ir piemērota, lai klasificētu preces starptautiskajā tirdzniecībā. Šī sistēma ir izstrādāta atbilstoši Muitas Sadarbības Padomes noteikumiem. 1989.g. 1. janvārī jaunie HS numuri aizstāja iepriekš esošo klasifikāciju vairāk nekā 50 valstīs, tajā skaitā arī ASV.

 

In-Bond – krava, kas nav izgājusi muitošanas procesu.

 

Intermodal – kravas transportēšana ar vairāk nekā vienu transporta veidu (lidmašīna, mašīna, dzelzceļš, kuģis). Piemēram, vedot kravu no Vācijas tā līdz Lietuvai var tikt vesta, izmantojot avio līniju, savukārt no Lietuvas līdz Latvijai – auto.

 

Incoterms – Incotermi tiek izmantoti starptautiskajā tirdzniecībā un ir vērsti uz pārdevēja saistībām attiecībā uz piegādi, tādējādi nosakot precīzi pircēja un pārdevēja pienākumu sadalījumu attiecībā uz preču piegādi, lai preces piegādes procesā nerastos sarežģījumi.

 

Import Certificate – Importa sertifikāts ir līdzeklis, ar kura palīdzību galamērķa valsts veic juridisko kontroli par kravām un to izcelsmi, uz kurām ir attiecināma importa procedūra.

 

 

LTL (less than truck load) – krava, kuras apjoms ir mazāks par kravas piekabes kopējo apjomu.

 

MT (metric ton) – metriskā tonna = 1000 kg.

 

NVD (No Value Declared) – Nav deklarēta sūtījuma vērtība.

 

OGC – negabarīta krava.

 

Packing List – Kravas izsūtīšanas dokuments, ko sagatavo preces nosūtītājs un nodod kopā ar kravu pārvadātājam. Šis dokuments satur tādu informāciju kā iepakojuma daudzums, informācija par produktu, artikuliem, vienībām, skaitu un katras vienības svaru u.c. informāciju, kas tiek iekļauta atbilstoši nosūtītāja noteikumiem.

 

Pro Forma Invoice – Rēķins ko sniedz kravas nosūtītājs/piegādātājs pirms kravas nosūtīšanas ar mērķi informēt pircēju par kravas veidu un preču daudzumu, kas tiek plānota izsūtīšanai. Šajā dokumentā ir iekļauta informācija par kravas vērtību, svarīgu specifikāciju (svars, izmēri, īpašības, ADR klase, UN numurs utml.). Gadījumos, kad preču importētājs piesaka kā maksāšanas līdzekli kredītvēstuli, Pro Forma Invoice ir nepieciešams iesniegšanai bankā.

 

RAMP (Rampa) – Speciāla ierīce, kas piemērota kravu pārkraušanai no viena veida transporta citā. Kravas pārvadājuma nosacījumi pie iekraušanas/izkraušanas nosaka to, ka ekspeditors pats ir atbildīgs par pārvadājuma organizēšanu no/līdz tuvākajai nosūtītāja/saņēmēja rampai. Pārvadājuma izmaksas iekļauj izmaksas, kas veidojas pārvedot kravu no/līdz rampai (frakts, iekraušana/izkraušana no/uz kuģa, termināla izmaksas, iekraušana transporta līdzeklī, piegāde līdz/no tuvākajai saņēmēja/nosūtītāja rampai).

 

Shipper (nosūtītājs) – fiziska vai juridiska persona, kas faktiski vai pastarpināti nodod kravu sūtīšanai, kā arī nosūtītājs ir tā persona, kas izsniedz kravas pārvadājuma instrukcijas un informē, ja ir nepieciešams kāds papildus serviss vai īpaši nosacījumi kravas transportēšanai.

 

Shipping Request – kravas nosūtīšanas instrukcijas, kas ir pamats konosamenta aizpildīšanai.